Własna firma - co musisz wiedzieć
fot.unsplash.com

Jeśli przekroczysz kwotę 1030,50 złotych netto w skali miesiąca, czyli 50% minimalnego wynagrodzenia na rok 2021, które obecnie wynosi 2800 złotych brutto, czyli 2061 złotych netto, nie możesz już polegać na działalności nierejestrowanej i musisz udać się do urzędu i założyć własną działalność gospodarczą. Dla wielu osób jest to trudne zadanie, praktycznie niewykonalne, ale my mówimy temu „stop!”. To wcale nie takie trudne.

W tym artykule dowiesz się:

 • Czym jest działalność gospodarcza?
 • ZUS
 • Podatek dochodowy
 • Podatek VAT
 • Kasa fiskalna

Czym jest działalność gospodarcza?

To, czym jest działalność gospodarcza reguluje prawo, a konkretniej Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

„Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 2. Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza,
budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie
kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób
zorganizowany i ciągły”

ZUS

ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a raczej zmora do której wszyscy przedsiębiorcy pałają ogromną nienawiścią. Kwoty, jakie przyjdzie ci zapłacić na ZUS są duże, a to, ile finalnie zarobisz nie ma na nie żadnego wpływu. Jak to mówią – „czy się stoi czy się leży […]”. Wysokość składek w ZUS w 2021 roku prezentują się następująco:

 • ZUS z chorobowym – 1457,49 złotych;
 • ZUS bez chorobowego – 1380,18 złotych;

Z początku działalności możesz liczyć na tzw. mały ZUS, jednak po roku stawki urosną do tych „normalnych”. Jakie składki wchodzą w te kwoty? Mowa tutaj o składkach emerytalnych, rentowych, chorobowych, wypadkowych, zdrowotnych oraz na Fundusz Pracy. Cztery pierwsze, czyli emerytalna, rentowa, chorobowa i wypadkowa opłacane są jako składka społeczna na jeden i ten sam numer konta. Osobno opłacasz składkę zdrowotną i Fundusz Pracy.

Własna firma - co musisz wiedzieć
fot.unsplash.com

Podatek dochodowy

Myślisz sobie „no nieźle mnie ZUS okroił„? To nie koniec, teraz czas na podatek dochodowy. Przy zakładaniu firmy musisz wybrać jeden z czterech dostępnych sposobów jej opodatkowania. Masz do wyboru:

 • zasady ogólne – płacisz podatek od dochodu, czyli przychód – poniesione koszty. Twój roczny dochód nie może przekroczyć 120 tysięcy złotych;
 • podatek liniowy – stawka wynosi 19% rocznego dochodu, ale dochód musi przekroczyć 110 000 złotych rocznie, czyli ponad 7 500 złotych miesięcznie;
 • ryczałt – wylicza się go na podstawie przychodu, a nie dochodu, oblicza się go na podstawie określonych stawek: 20%, 17%, 8,5%, 3%, 2%, stawki zależą od prowadzonej działalności;
 • kartę podatkową – najprostsza forma, płacisz co miesiąc ustaloną kwotę, niezależnie od przychodów;

Podatek VAT

To wciąż nie koniec – czas na podatek VAT! Aby obowiązywał cię podatek VAT, musisz być zarejestrowany jako podatnik VAT i być tzw. vatowcem, nie jest to jednak obowiązkowe. Zazwyczaj vatowcem zostają osoby, których dochód wyniósł więcej niż 150 000 złotych rocznie. Co istotne, rejestrując działalność gospodarczą automatycznie jesteś zwolniony z VAT-u, dopiero gdy zarobisz więcej niż 150 000 złotych musisz zacząć doliczać 23% VATu do swoich produktów.

Kasa fiskalna

Ostatnia rzecz to kasa fiskalna – tutaj wiele zależy od tego, jaką działalność wykonujesz. W przypadku sklepu jest to nieuniknione. W przypadku współprac z innymi firmami możesz z tego zrezygnować. Tak samo, jeśli twój obrót nie przekroczy 20 000 złotych. Najlepiej jednak zajrzeć do Ustawy o podatku od towarów i usług.

Własna firma - co musisz wiedzieć
fot.unsplash.com

„Art. 111. [Kasy rejestrujące]
1. Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.
[…]
rejestrujących są obowiązani:
1) 126 wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży:
a) w postaci papierowej lub
b) za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony;
2) dokonywać niezwłocznego zgłoszenia właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących każdej nieprawidłowości w pracy kasy;
3) udostępniać kasy rejestrujące do kontroli stanu ich nienaruszalności i prawidłowości pracy na każde żądanie właściwych organów;
4) poddawać kasy rejestrujące w terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7a pkt 4 obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis kas rejestrujących;
5) (uchylony);
6) przechowywać kopie dokumentów kasowych przez okres wymagany w art. 112, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680);
7) stosować kasy rejestrujące wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 3b;
8) 127 dokonać wydruku dokumentów wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących, z wyjątkiem dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. b;
9) prowadzić i przechowywać dokumentację o przebiegu eksploatacji kasy rejestrującej, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie ust. 7a i ust. 9 pkt 1;
10) (uchylony);
11) poddać obowiązkowemu przeglądowi technicznemu kasy rejestrujące, które zostały przez podatnika utracone, a następnie odzyskane, przed ich ponownym zastosowaniem do prowadzenia ewidencji;
12) zapewnić połączenie umożliwiające przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3;
13) zakończyć używanie kas rejestrujących w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy kas rejestrujących, zapewniając zabezpieczenie danych z kasy rejestrującej.”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here